دفتر مدیر عامل :

 • جلال ایام - رئیس دفتر مدیر عامل          38822400 (025)           pr.barghqom[at]qepd.co.ir

دفتر هیئت مدیره:

 • علیرضا درامامی-مسئول امور دفتری           38806545 (025)           heyatmodireh[at]qepd.co.ir

دفتر حراست و امور محرمانه

 • باقر جهانی-مسئول امور دفتری           38828227 (025)           k.shahabian[at]qepd.co.ir

دفتر روابط عمومی

 • عطااله منتظری-مسئول امور دفتری           38822403 (025)           pr.barghqom[at]qepd.co.ir

دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

 • سعید لطف الهی-مسئول امور دفتری           38837400 (025)           lawoffice[at]qepd.co.ir

دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات

 • مرتضی شکاری -مسئول امور دفتری           38806474 (025)           ---

معاونت منابع انسانی

 • فرزانه ملکی -مسئول امور دفتری           38820889 (025)           ---

معاونت مالی و پشتیبانی

 • سید عبداله موسوی مهر-مسئول امور دفتری           38837282 (025)           m.hasani[at]qepd.co.ir

معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

 • طاهره حجتی-مسئول امور دفتری           38818936 (025)           ---

معاونت برنامه ریزی

 • محمد رمضان دهنوی-مسئول امور دفتری           38802812 (025)           h.dehnavi[at]qepd.co.ir

معاونت مهندسی

 • علیرضا رمضانی-مسئول امور دفتری           38838287 (025)           ---

معاونت فروش و خدمات مشترکین

 • علی انبار داران -مسئول امور دفتری           38837902 (025)           moshtarakin[at]qepd.co.ir6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0