جهت مشارکت در مباحث هر حوزه از آیکون   استفاده نمایید . (لازم به ذکر است مطالب ارسالی پس از تایید راهبر سیستم نمایش داده خواهند شد)


گروه
از تاريخ الی
عنوان
عنوان مولف تاريخ

1/ 27 مباحث مرتبط با مهندسی و بهره برداری
a.farzan 1402/02/09
1/ 16 مباحث مرتبط با پیمانکاران
a.farzan 1402/02/11
1/ 17 مباحث مرتبط با منابع انسانی
a.farzan 1402/02/11
1/ 41 مباحث مرتبط با خدمات مشترکین
a.farzan 1402/02/09

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0