«چشم انداز شرکت توزيع نيروي برق استان قم»

 

ما مديران شركت توزيع نيروي برق استان قم چشم انداز و آرمان خود را در اين مي دانيم كه :

 

    برق مداوم و مستمر، اقتصادي و با كيفيت مطلوب را به عنوان يك شركت نمونه در اختيار مشتريان قرار دهيم. به گونه اي كه در فرآيند توزيع ضمن بهبود بهره وري از محيط زيست مراقبت نمائيم و براي نيل به اين منظور سيستم مديريت كيفيت، مديريت ايمني را در تمام سازمان پياده سازيم، به گونه اي كه هدف شركت تك تك كاركنان باشد و تمامي كاركنان در جهت بالندگي شركت نهايت سعي و تلاش خود را به كار گيرند و در راستاي چشم انداز توانير، توسعه مشاركت عمومي، ارتقاء رضايت همگاني، تأمين برق مطمئن اقتصادي گام برداشته و نمونه بارز تحقق آرمانهاي شركت توانير در سراسر كشور باشيم.
6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0