شرکت توزیع نیروی برق استان قم در راستای انجام ماموریت خود، تلاش در دریافت بازخوردهای مردمی و جلب مشارکت‌های ایشان دارد.
از این رو تدابیر زیر برای دریافت نظرات، پیشنهادها، انتقادها، شکایات و... اندیشیده شده است لذا عموم مردم و صاحبنظران در حوزه صنعت برق میتوانند از طریق لینک های زیر نسبت به ثبت نظرات، پیشنهادات، انتقادات و شکایات خود اقدام فرمایند :


ارتباط با مدیرعامل https://qepd.co.ir/fa-IR/DouranPortal/4902
نظرسنجی ها https://qepd.co.ir/votes
نظرسنجی خدمات  https://tavanir.org.ir/pool_tav
رسیدگی به شکایات (سمات) https://bazrasi.tavanir.org.ir
نظرسنجی پیش نویس قوانین و مقررات به آدرس: https://tavanir.org.ir/law-survey.php
دانلود فایل راهبرد مشارکت https://www.tavanir.org.ir/pdf/rahbord.pdf

 
6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0